Vrijstaande Woning - Een Vrijstaand Huis Bouwen  thumbnail

Vrijstaande Woning - Een Vrijstaand Huis Bouwen

Published Oct 20, 23
4 min read

Let op: ga nooit in zee met een dergelijke hypotheekbank of laat die clausule schrappen!- Huurbeding. De eigenaar mag het betreffende pand niet verhuren en niet verpachten zonder schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker. "Als de eigenaar/verhuurder zijn betalingsverplichting aan de (hypotheek)bank niet nakomt en de bank wil de woning om die reden verkopen, kan de bank zich op het huurbeding beroepen en bij de rechter ontruiming van de woning vorderen." Wonderlijk is wel dat in deze in feite illegale situatie de rechter toch een ontruimingstermijn van zelfs een jaar kan opleggen (maximaal weliswaar).- .

Dit speelt vooral wanneer de koper samenwoont (of kopers samenwonen) en de koper kostwinner is: bij overlijden van de kostwinner kan de hypotheek te hoog worden voor de langstlevende en zou de woning verkocht moeten worden. Om de uitkering van de ORV te mogen gebruiken had de bank tot 1993 het zogenoemde Pandrecht nodig, het recht op de uitkering van de ORV en de verplichting aan de eigenaar dat roerende zaken die bevestigd zijn aan het pand, daar niet van worden verwijderd (om verkoop te vergemakkelijken door de hypotheekbank).

Let op: vanaf ca. 2020 is het de bank niet meer toegestaan dat de geldverstrekker bepaalt bij welke bank of verzekeringsmaatschappij de ORV moet worden afgesloten. - Betalingsverplichtingen e. d. ("Beheer en ontruiming door de bank"). De hypotheekbank mag de woning als onderpand voor de hypotheek verkopen wanneer de eigenaar niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Deze clausule geeft de bank meer zekerheid dat de periodieke betalingen zullen blijven plaatsvinden. Bij verkoop van de woning kan de hypotheekbank als eerste zijn vordering op de eigenaar verhalen, daarna pas eventuele andere schuldeisers. De bank mag de woning ook in beheer nemen als de woning verwaarloosd wordt. De bank mag de woning ontruimen i.

verkoop ervan op de veiling.- Verzekeringsplicht. De hypotheekbank kan de eigenaar verplichten het pand tegen brand e. d. te verzekeren.- Uitgesteld transport ("latere juridische levering"). "Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is koper een rente ad 6% jaars verschuldigd over de koopsom, te voldoen gelijktijdig met de koopsom en te berekenen vanaf de overeengekomen datum van juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering.

"Partijen verbinden zich bij de akte van levering afstand te doen van het recht om op welke grond dan ook ontbinding van deze overeenkomst te verlangen." Deze voorwaarde kan zeer nadelig zijn voor de koper. Ga uitsluitend akkoord met deze calusule als u absoluut zeker weet dat u het benodigde kapitaal beschikbaar hebt, geen belang hecht aan bouwkundig onderzoek enz.

  • Verbod tot verandering. In de hypotheekakte kan opgenomen zijn dat er toestemming nodig is van de bank wanneer er grote veranderingen zijn "van inrichting en gedaante of bestemming". Dat geeft de hypotheekbank meer zekerheid dat de woning bij een executie / veiling niet minder opbrengt. Het houdt meestal in dat de functie van het pand niet veranderd mag worden naar kantoor, restaurant o.

Let op: een dergelijk verbod moeten eigenlijk specifiek de veranderingen vermeld worden.- Hardheidsclausule NHG. Bij verhogen van de hypotheek of het aangaan van een tweede hypotheek op hetzelfde pand eist de Nationale Hypotheekgarantie dat die alleen bij de eerste hypotheekbank aangegaan mag worden. (Overleg met NHG is overigens mogelijk.)- Geen aangehechte lijst roerende zaken.

De onroerende zaak wordt geleverd in de staat zoals deze zich op de datum van deze koopovereenkomst bevond. Niets zal aan het verkochte worden toegevoegd of weggenomen."- Keuze van notaris. Algemeen geldt: wie betaalt, die bepaalt. Bij een woning die verkocht wordt onder "kosten koper" is het dus de koper die bepaalt welke notaris voor het passeren van de akte van levering e.

zorg draagt (binnen redelijke grenzen, bijvoorbeeld geen notaris in een ver verwijderde stad). Soms wordt toch vermeld "Notaris ter keuze van verkoper" of iets van die strekking. Dit is niet gebruikelijk en zeker niet gewenst. Meestal zit er een addertje onder het gras (de door de verkoper bepaalde notaris is bijvoorbeeld bevriend met de verkoper).

Let op: schuldeisers van verkoper kunnen eisen dat de schulden en belastingen bij eigendomsoverdracht onmiddellijk door de notaris aan schuldeisers worden voldaan en niet aan verkoper zelf. In dat geval schijnt het voor te komen dat de verkoper de notaris moet bepalen. Vraag e. e.a. na bij uw eigen notaris!- Wet voorkeursrecht gemeenten.

Vaak wordt in de Vragenlijst bij de verkoop vermeld of er voorkeursrecht is en is in de koopovereenkomst ook de zin opgenomen: "Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen".

Bijvoorbeeld het recht van overpad om over uw grond het huis van de buren te kunnen bereiken. Ook voor een "achterpad" geldt meestal dat het pad eigendom is van de eigenaren van de aan het pad gelegen percelen. Combinatiehypotheek, Een combinatiehypotheek is een hypotheek die uit meer delen bestaat waarbij de delen van een verschillende hypotheekvorm zijn, bijvoorbeeld een annu�taire hypotheek en een (meegenomen) aflossingsvrije hypotheek.

Consumptieve verplichtingen (consumptief krediet, consumptieve lening, kredietlast)Het maandelijkse bedrag te betalen voor lopende leningen anders dan hypotheek, bijvoorbeeld credit card, doorlopend krediet, afbetalingsregelingen bij winkelketens of internetbedrijven (postorderbedrijven), persoonlijke leningen, winkelpassen, krediet van gsm-abonnement e. d. Niet hiertoe worden gerekend abonnementen op kranten e. d. Contante-waarde-berekening, Met de contante-waarde-berekening wordt een bedrag in ��n keer verkregen i.

Latest Posts

Geconventioneerde Kinesist Lommel

Published Jun 18, 24
7 min read

Kinesist Deinze

Published Jun 17, 24
8 min read

Thaise Massage Meerhout

Published Jun 16, 24
7 min read